REGULAMIN DO UMOWY SPRZEDAŻY dalej jako „Regulamin”

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposoby prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej dokonywanej przez spółkę FAMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie KRS: 0000989850, z wykorzystaniem strony internetowej pod adresem https://famart.online/ oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. DEFINICJE

 1. Platforma sprzedażowa – strona internetowa umieszczona w sieci Internet pod adresem https://famart.online/ umożliwiająca Kupującym składanie Zamówień i zawieranie indywidualnych transakcji handlowych ze Sprzedawcą za pomocą Internetu, których przedmiotem jest zbycie Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca – FAMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-194) przy ulicy Konwaliowej 20, REGON: 523009192, NIP: 5242949259, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989850, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, tel. +48792871789, adres e-mail: support@famart.online, będąca stroną umowy sprzedaży Towaru, zamieszczonego przez Sprzedawcę w Platformie sprzedażowej, zawieranej z Kupującym.
 3. Producent – podmiot produkujący Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży na Platformie sprzedażowej.
 4. Kupujący – przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez te osoby 18 roku życia, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje nabycia Towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy sprzedażowej;
 5. Grupa kupujących – grupa przynajmniej 2 (dwóch) Kupujących tj. przedsiębiorców lub osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez te osoby 18 roku życia, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych, a także grupa przynajmniej 2 (dwóch) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które uczestniczą w grupowym zamówieniu lub zamierzają grupowo dokonać zakupu za pośrednictwem Platformy sprzedażowej (w tym również grupa przynajmniej dwóch Konsumentów).
 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 326).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2581).
 10. Produkt lub Towar – nowa rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, do sprzedaży hurtowej lub detalicznej, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Cena – wartość brutto wyrażona w złotych polskich (PLN), będąca ekwiwalentem za przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego własności Produktu.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, w języku polskim, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy sprzedażowej zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, ilość oraz cenę Produktu.
 14. Famy – program bonusowy, polegający na przyznaniu Kupującemu punktów za rejestrację, zalogowanie się do Platformy sprzedażowej oraz inne aktywności o których mowa w Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawca oferuje sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Platformy sprzedażowej.
 2. Sprzedawca umieszcza w widocznym i dostępnym dla Kupującego miejscu na Platformie sprzedażowej oferty zawierające przynajmniej wizualne przedstawienie Towaru, jego opis, rodzaj, ilość, cenę oraz wskazuje kraj pochodzenia Towaru i nazwę Producenta.
 3. Kupujący przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Platformy sprzedażowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Podczas składania Zamówienia Kupujący składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i go akceptuje. Złożenie oświadczenia tej treści następuje przez zaznaczenie przycisku wyboru (tzw. checkbox'a).
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego (akceptacja oferty umieszczonej przez Sprzedawcę w Platformie sprzedażowej) za pośrednictwem Platformy sprzedażowej oznacza akceptację Regulaminu, wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przyjęcia i realizacji złożonego Zamówienia.
 5. Z chwilą wykonania umowy sprzedaży Kupujący traci prawo odstąpienia od niej w wypadkach wskazanych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W Regulaminie określone są zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Produktu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego z Platformy sprzedażowej.
 7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 8. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Platformy sprzedażowej, a sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia Zamówienia.
 9. Wszystkie informacje zawarte na stronie Platformy sprzedażowej, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedawca uprawniony jest do wyboru oraz zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 11. Produkty oferowane przez Platformę sprzedażową są fabrycznie nowe, nieużywane. Sprzedawca dokłada należytych starań w celu zamieszczenia na stronie internetowej i przekazania Kupującym wyczerpujących informacji o Produkcie oferowanym do sprzedaży. Sprzedawca stara się aby opisy Produktów, specyfikacje techniczne i zdjęcia nie zawierały nieścisłości czy też błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupującego co do Produktu powinien on, przed złożeniem Zamówienia, skontaktować się ze Sprzedawcą i uzyskać potrzebne informacje.
 12. Korzystanie z usług Platformy sprzedażowej wymaga wyrażenia przez Kupującego zgody i stosowania minimalnych wymagań technicznych urządzenia, z którego Kupujący korzysta tj.:
  • korzystanie z urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  • korzystanie z urządzenia wyposażonego z przeglądarkę stron internetowych,
  • wyrażenia zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego, na zasadach określonych w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648; dalej jako „Pliki cookies”).
 13. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Platformy sprzedażowejna urządzeniu Kupującego, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Kupującego. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies znajdują się w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 14. Wszelkich informacji dotyczących wymogów technicznych oraz zasad gromadzenia i wykorzystywania Plików cookies Sprzedawca udziela Kupującym w następującej formie:
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48792871789
  • elektronicznie na adres e-mail: support@famart.online
  • korespondencyjnie na adres: ul. KONWALIOWA, nr 20
  • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Platformy sprzedażowej.
 15. Sprzedawca udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, a w przypadku otrzymania od Kupującego zapytania lub żądania udzielenia informacji w formie elektronicznej, korespondencyjnej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymał zapytanie lub żądanie udzielenia informacji.
 16. Kupujący korzystając ze Platformy sprzedażowej zobowiązany jest do:
  • przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • korzystania z Platformy sprzedażowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy sprzedażowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Platformy sprzedażowej w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących, Sprzedającego oraz Producenta.
  • korzystania z Platformy sprzedażowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do witryny Platformy sprzedażowej, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy sprzedażowej jeżeli spowodowane są one siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecichlub niekompatybilnością Platformy sprzedażowej z infrastrukturą techniczną z której korzysta Kupujący.
 18. Kupujący będący Konsumentem nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, należy stosować przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Kupujących usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującym możliwości przeglądania publicznie dostępnej oferty Towaru, zarządzanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, a na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się założyć konto na Platformie sprzedażowej, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Platformie sprzedażowej.
 3. Utworzenie konta Kupującego możliwe jest po dokonaniu przez Kupującego nieodpłatnej rejestracji na Platformie sprzedażowej.
 4. Utworzenie i prowadzenia konta Kupującego jest nieodpłatne.
 5. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Platformy sprzedażowej zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu Kupującego, a następnie przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną (za pośrednictwem systemu rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę) do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Utworzenia konta Kupującego (rejestracja) może nastąpić również za pośrednictwem konta Google lub Facebook. W takim przypadku Kupujący dokonuje rejestracji poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utworzenie konta Kupującego w Platformie sprzedażowej z wykorzystaniem wybranego przez siebie konta Google lub Facebook.
 6. Dostęp do konta Kupującego (logowanie) możliwy jest po wpisaniu loginu i hasła. Loginem do konta Kupującego jest numer telefonu, który Kupujący podał podczas rejestracji zaś hasłem jest indywidualny, jednorazowy kod SMS, który Kupujący otrzymuje podczas logowania na numer telefonu podany podczas rejestracji.
 7. Przed dokonaniem rejestracji Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 8. Podczas rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego ze wskazaniem dostępnych kanałów informacji takich jak numer telefonu, e-mail, Facebook, Telegram, Viber lub TikTok. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego w Platformie sprzedażowej ani zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów. Zgoda może byćw każdej chwili odwołana przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w taki sposób, aby Sprzedawca miał możliwość zapoznania się z treścią złożonego przez Kupującego oświadczenia tj. na adres e-mail support@famart.online.
 10. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, autentyfikacji oraz akceptacji przez Sprzedawcę zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyska możliwość dostępu do konta i modyfikacji podanych przez siebie podczas Rejestracji danych.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Kupującego i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy, Producenta lub innych Kupujących, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do konta Kupującego i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Kupującego zabezpieczeń strony internetowej lub innymi działaniami niepożądanymi, w tym również hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Kupującego i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o zablokowaniu dostępu do konta Kupującego i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 12. Konto Kupującego jest niezbędne do złożenia zamówienia w Platformie sprzedażowej.
 13. Kupujący ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto Kupującego wysyłając do Sprzedawcy takie żądanie w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podanyw Regulaminie.
 14. Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy informacje handlowe: newslettery, informacje o aktualnej ofercie handlowej i promocjach oraz inne informacje o działalności Sprzedawcy i prowadzonej przez niego Platformie sprzedażowej (dalej jako „Informacje handlowe”). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazywania Informacji handlowych na numer telefonu oraz adres e-mail podane podczas rejestracji, jak również za pośrednictwem serwisów społecznościowych takich jak Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram lub TikTok), o ile Kupujący wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przygotowanie i dostarczenie Kupującemu Informacji handlowych jest nieodpłatne.
 15. Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy Informacje handlowe, jeżeli zostały przez niego wcześniej zamówione.
 16. Warunkiem dostarczania Informacji handlowych Kupującemu jest wcześniejsze wyrażenie przez niego zgody na ich otrzymywanie. Zgoda może być odwołana w każdym czasie i wywołuje skutek z chwilą, gdy Sprzedawca otrzymał informację o odwołaniu wcześniej udzielonej przez Kupującego zgody w sposób umożliwiający Sprzedawcy zapoznanie się z jej treścią.
 17. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą:
  • prawidłowej rejestracji Kupującego w systemie Platformy sprzedażowej, lub
  • wprowadzenia, we wskazanym w Platformie sprzedażowej miejscu, adresu e-mail Kupującego wraz z zaznaczeniem przycisku wyboru (tzw. checkbox'a) oznaczającego wyrażenie zgody na otrzymywanie Informacji handlowych na wskazany adres e-mail, lub
  • udostępnienia Sprzedawcy profilu, należącego do Kupującego, w mediach społecznościowych, aplikacji mobilnej albo innym ogólnodostępnym źródle komunikacji, na który Sprzedawca będzie wysyłał Informacje handlowe.
 18. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą:
  • cofnięcia przez Kupującego wcześniej wyrażonej zgody na otrzymywanie Informacji handlowych. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie lub w formie dokumentowej na adres e-mail Sprzedawcy support@famart.online lub
  • usunięcia przez Kupującego konta w systemie Platformy sprzedażowej;
 19. Kupującemu przysługuje prawo złożenia do Sprzedawcy reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez niego drogą elektroniczną. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio tryb postępowania reklamacyjnego, określony w § 8 Regulaminu.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści dostępne na stronach Platformy sprzedażowej, za wyjątkiem opisów oraz fotografii Towarów, są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 poz. 83), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawcza wobec niego.
 2. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz fotografii Towarów przysługują wyłącznie Producentowi. Producent udzielił Sprzedawcy, na podstawie stosownej umowy, licencji niewyłącznej na wykorzystanie fotografii i opisów Towarów oraz zwolnił Sprzedawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich do opisów oraz fotografii Towarów. Wszelkie roszczenia z tym związane należy kierować bezpośrednio do Producenta.

5. ZAMÓWIENIA I ZAKUPY GRUPOWE

 1. Sprzedaż Produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, a zamówienia Kupującego są przyjmowane przez stronę Platformy sprzedażowej i przekazywane Producentowi przez Sprzedawcę. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówienia, 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest poprawne uzupełnienie formularza zamówienia. Brak prawidłowo podanych danych, niekompletne podanie danych lub informacji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku przyjęcia i realizacji Zamówienia Kupującego.
 2. Grupa kupujących może złożyć wspólne zamówienie (dalej jako „Zakupy grupowe”). W przypadku Zakupów grupowych Sprzedawca może udzielić rabatu handlowego poprzez obniżenie ceny Produktu. Sprzedawca może na każdy Produkt udzielić rabatu handlowego w innej wysokości. Informację o rabacie handlowym i jego warunkach Sprzedawca umieszcza w Platformie sprzedażowej w widocznym i dostępnym dla Kupującego miejscu.
 3. Sprzedawca umieszcza w widocznym miejscu w Platformie sprzedażowej obok wizualnej prezentacji Produktu:
  • cenę Produktu jaką Kupujący składający indywidualne Zamówienie zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy wraz z należnymi podatkami (cena brutto);
  • cenę Produktu jaką Kupujący uczestniczący w Zakupach grupowych zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy wraz z należnymi podatkami (cena brutto dla Zakupów grupowych).
  • W celu złożenia Zamówienia lub dokonania Zakupów grupowych Kupujący zobowiązany jest:
  • zalogować się do swojego konta w Platformie sprzedażowej lub kliknąć w link do Zamówienia udostępniony mu przez innego Kupującego uczestniczącego w Zakupach grupowych,
  • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Kup sam”, a w przypadku dokonania Zakupów grupowych kliknąć przycisk „Kup z przyjacielem”,
  • zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem przez zaznaczenie przycisku wyboru (checkbox),
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego ze wskazaniem dostępnych kanałów informacji takich jak numer telefonu, e-mail, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp lub TikTok. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych (opcjonalnie),
  • dodać lub zmienić adres, podany podczas rejestracji na Platformie sprzedażowej, na który ma nastąpić dostawa Produktów oraz ewentualnie wpisać dane do faktury,
  • kliknąć przycisk „Płać”, a w przypadku dokonania Zakupów grupowych kliknąć przycisk „Zapłać i utwórz grupę” w celu ukończenia procesu składania Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, zapłacić łączną kwotę ceny w określonym terminie,
  • udostępnić Kupującym link uprawniający do uczestnictwa w Zamówieniu na zasadach określonych w Regulaminie (opcjonalnie).
 4. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone jeżeli Kupujący – a w przypadku Grupy kupujących wszyscy Kupujący uczestniczący w Zakupach grupowych – zaakceptują niniejszy Regulamin, wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia, wskażą prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz uregulują całą kwotę ceny za zamówione Produkty.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu odbywa się przez zaznaczenie przycisku wyboru (tzw. checkbox'a) podczas składania zamówienia przez każdą z osób lub podmiotów uczestniczących w Zamówieniu. Z chwilą złożenia zamówienia tj. kliknięcia przez Kupującego w przycisk “Płać” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu.
 6. Zamówienia są realizowane w ciągu 72 godzin od potwierdzenia każdemu z Kupujących uczestniczących w zakupach grupowych przyjęcia zamówienia przez Producenta. W przypadku braku możliwości realizacji całości zamówienia w tym terminie, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnym stanie zamówienia i przewidywanym czasie jego realizacji. W razie braku sprzeciwu Kupującego w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia go przez Sprzedawcę, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas wskazany przez Sprzedawcę w zawiadomieniu. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupujący może wybrać częściową realizację zamówienia i anulować zamówienie w pozostałej części.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (w myśl § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia z dnia 22 grudnia 2021 r.). Dowód sprzedaży załączany jest do przesyłki albo wysyła się na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 8. Wszystkie zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia.
 9. Cena podana w zamówieniu stanowi całkowitą cenę jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Cena, o której mowa powyżej, zawiera koszty dostawy.
 10. W przypadkach, w których Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje go o tym fakcie, a obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
 11. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt, który może być modyfikowany według zaleceń Kupującego albo Towar będzie zamawiany na specjalne zamówienie Kupującego, Sprzedawca posiada prawo do żądania wpłaty całości kwoty przed dokonaniem wysyłki (dotyczy Kupującego niebędącego Konsumentem).
 12. W przypadku gdy nie zostanie zawiązana w określonym w zamówieniu terminie Grupa kupujących, zamówienie złożone przez Kupującego, który zamierzał uczestniczyć w Zakupach grupowych Sprzedawca zrealizuje na takich samych zasadach jak dla Grupy kupujących. W takim przypadku ceną sprzedaży Produktów jest cena brutto jak dla Zakupów grupowych. Kupujący może odstąpić od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W takim przypadku Kupujący który dokonał zapłaty za zamawiane przez siebie Produkty, otrzyma od Sprzedawcy zwrot uiszczonych środków. Zwrot nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia upływu czasu wskazanego w Zamówieniu na zawiązanie się Grupy kupujących, w ten sam sposób w jaki Sprzedawca otrzymał od Kupującego środki pieniężne.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowego elementu Platformy sprzedażowej, w którym będą znajdować się wybrane do zakupu przez Kupującego Produkty, zawierającego możliwość ustalenia i modyfikacji szczegółów Zamówienia, w tym zwłaszcza opisu i ilości Produktów oraz ich Ceny („Koszyk”).

6. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Platformie sprzedażowej są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen wszystkich Produktów znajdujących się w Zamówieniu. Każdy z Kupujących uczestniczących w zakupach grupowych zobowiązany jest uregulować część ceny końcowej (ostatecznej) proporcjonalnie do ilości Produktów, które zaakceptował.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  • kartą płatniczą,
  • system płatności Przelewy24,
  • system płatności mobilnych Blik,
  • system płatności Google Pay,
  • system płatności Apple Pay,
  • za pośrednictwem platformy Stripe.
 4. Aktualna informacja o dostępności Produktów w Platformie sprzedażowej znajduje sięna stronie internetowej Platformy sprzedażowej.
 5. Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w dniu złożenia zamówienia. Brak uznania należności z tytułu ceny na rachunku Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia uprawnia Sprzedawcę do anulowania w całości Zamówienia złożonego przez Kupującego.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu 72 godzin licząc od daty, w której potwierdził Kupującemu przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku Zakupów grupowych Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji jeżeli ostatni z Kupujących uczestniczących w Grupie kupujących złoży Zamówienie, upłynął czas na zawiązanie się Grupy kupujących, a Grupa kupujących spełnia warunki Regulaminu, Zamówienie zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie wymagane Regulaminem informacje, a wszyscy Kupujący uczestniczący w Grupie kupujących dokonali zapłaty ceny za zamawiane Produkty.
 3. Zamówione Produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę sposobu dostawy.
 4. Dostawa może odbyć się z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:
  • paczkomaty InPost;
  • przesyłka kurierska realizowana przez dowolną firmę kurierską wybraną przez Sprzedającego;
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnieniew dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego bądź z uwagi na czynniki niezależne od Sprzedawcy.
 6. W przypadku Zakupów grupowych Sprzedawca będzie realizował zamówienie w częściach tj. Produkty będą dostarczane do każdego Kupującego uczestniczącego w zakupach grupowych indywidualnie. Dostawie podlegają wyłącznie Produkty, które zostały zaakceptowane i opłacone indywidualnie przez każdego Kupującego uczestniczącego w Zakupach grupowych.

8. REKLAMACJE, WYMIANA I ZWROT TOWARU

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo reklamacji Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku Zakupów grupowych każdy z Kupujących może korzystać z prawa reklamacji jedynie w stosunku do części Zamówienia, która go dotyczy. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  • w przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona,
  • w przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
  • w przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy zwrotu kosztów dostawy Towaru.
 3. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdowaćw opisie Towaru na stronie Platformy sprzedażowej.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży należy kierować na adres Sprzedawcy.
 5. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ułatwiający dostęp do platformy ODR wraz z adresem e-mail Sprzedawcy znajduje się w widocznym miejscu na stronie Platformy sprzedażowej.
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów:
 7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 877) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  • Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 877) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. ODSTAPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Kupujący będący Konsumentem zawierający umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Nie dotyczy to jednak umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W przypadku Zakupów grupowych Kupujący będący Konsumentem zawierający umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jedynie w stosunku do części Zamówienia, która go dotyczy.
 4. Konsument, stosownie do brzmienia art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: support@famart.online.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa sięza niezawartą.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, albo
  • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęciaw posiadanie pierwszego z Towarów.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż̇ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Platformie sprzedażowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie jest związany z dodatkowymi kosztami dla niego. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaruz powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależnościod tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy bądź przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W przypadku, w którym Kupujący będący Konsumentem nie przesłał całości zakupionego Towaru bądź pomylił zwracane przesyłki odsyłając nie ten Towar co zamówił,na co Sprzedawca nie miał wpływu, koszty związane z wysyłką tego Towaru w celu jego wymiany oraz związane z odpowiednim zabezpieczeniem Towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczanaw zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócićze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem są w szczególności (ale nie wyłącznie):
  • artykuły spożywcze, leki i środki, artykuły sanitarne;
  • produkty niespożywcze: klisze fotograficzne, papier fotograficzny, wyroby gorseciarskie, perfumy i kosmetyki, wyroby z pióra i puchu, miękkie zabawki pluszowe, gumowe zabawki dmuchane dla dzieci, szczoteczki do zębów, ustniki, aparaty do golenia, płyny po goleniu, grzebienie i szczotki do masażu, trąbki (do dętych instrumentów muzycznych), podbródki do skrzypiec, rękawiczki, tkaniny, tkaniny tiulowe i koronkowe, wyroby dywanowe, metraż, bielizna, bielizna pościelowa, wyroby pończosznicze, towary w opakowaniach aerozolowych, publikacje drukowane, wyroby liniowe i blaszane, wyroby rurowe, tarcica, listwy (przypodłogowe, platfusy), materiały płytowe (płyty pilśniowe i wiórowe, sklejka) oraz szkło, cięte lub docinane na wymiar określony przez kupującego (klienta) kasety audio, wideo, dyski do laserowych systemów odczytu z zapisem;
  • produkty z włosów naturalnych i sztucznych (peruki);
  • artykuły dla niemowląt (pieluchy, smoczki, butelki do karmienia itp.);
  • narzędzia do manicure, pedicure (nożyczki, pilniki do paznokci itp.), biżuteria z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, kamieni szlachetnych pochodzenia organogenicznego i kamieni półszlachetnych.
 15. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w takiej sytuacji może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunkudo Sprzedawcy.
 16. W przypadku Kupujących niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności.
 17. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi Towaru, na Kupującego niebędącego Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści oraz zobowiązania związane z Towarem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawcaw takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu orazza opóźnienie w przewozie przesyłki.
 18. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący niebędący Konsumentem zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 19. Na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona.

10. PROGRAM BONUSOWY

 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedawca przyznaje na rzecz Kupującego punkty za rejestrację, zalogowanie się do Platformy sprzedażowej oraz inne aktywności (dalej jako: „Fam” albo „Famy”).
 2. Po dokonaniu rejestracji na Platformie sprzedażowej Kupujący otrzymuje 5 Famów.
 3. Za każde zalogowanie się do Platformy sprzedażowej, Kupujący otrzymuje 1 Fam, przy czym maksymalna liczba Famów możliwych do uzyskania każdego dnia wynosi 1 Fam. Warunkiem uzyskania 1 Famu jest kliknięcie przez Kupującego przycisku „Weź swój codzienny Fam”.
 4. W przypadku zaangażowania innych osób do utworzonej przez Kupującego grupy i dokonania wspólnego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie (Zakupy grupowe) Kupujący otrzymuje 1 Fam za każdą zaangażowaną osobę. Zaangażowanie polega na udostępnieniu innemu Kupującemu, który będzie uczestnikiem w zakupach grupowych, linka polecającego do Zamówienia. 1 Fam zostanie przyznany za każdą zaangażowaną osobę wyłącznie w przypadku gdy osoba ta dokona zakupów grupowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku napisania recenzji na Platformie sprzedażowej po otrzymaniu zakupionego Towaru Kupujący otrzymuje 1 Fam.
 6. Po zgromadzeniu co najmniej 200 Famów, Kupujący jest uprawniony do wykorzystania zdobytych punktów jako zniżkę lub na zakup Towarów dostępnych na Platformie. 1 Fam jest równoznaczny wartości 1 zł.
 7. Kupujący powinien wykorzystać Famy naliczone na Koncie Kupującego w terminie 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia zgromadzenia minimalnej liczby Famów. Wszelkie niewykorzystane Famy naliczone we wskazanym wyżej okresie tracą ważność (przepadają).
 8. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego na zasadach, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu Kupujący zachowuje Famy przyznane mu w związku z zakupem danego Towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Famów przyznanych Kupującemu za zakupione Towary w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca może zakończyć Program bonusowy każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program bonusowy i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
  • ekonomiczna nieopłacalność Programu;
  • wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu bonusowego i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
  • wprowadzenie w miejsce Programu bonusowego innych form działalności promocyjno-marketingowej dotyczącej Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu programu bonusowego z zastrzeżeniem, że jego zakończenie nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem. O zakończeniu Programu bonusowego Sprzedawca powiadomi Kupujących w wiadomości e-mail bądź w inny sposób, wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu bonusowego, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu bonusowego.
 11. Sprzedawca nie będzie naliczał Kupującym Famów za zakupy lub inne aktywności dokonane począwszy od daty zakończenia Programu bonusowego. Sprzedawca zapewnia jednak Kupującym możliwość wykorzystania ważnych Famów, zgromadzonych na ich Kontach, jeszcze przez co najmniej 1 (jeden) miesiąc od daty zakończenia Programu bonusowego.
 12. Po upływie terminu, o którym mowa w powyżej, Program bonusowy zostaje zamknięty. Z chwilą upływu terminu Famy przypisane do Kont Kupujących przepadają.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca tj. FAMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-194) przy ulicy Konwaliowej 20, REGON: 523009192, NIP: 5242949259 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989850, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, tel. +48792871789, adres e-mail: support@famart.online dalej jako „Administrator”.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu (Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną).
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogąbyć przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
 4. poczty elektronicznej na adres e-mail: support@famart.online
 5. pisemnie na adres siedziby Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Platformy sprzedażowej pod adresem: https://famart.online/publicoffer.
 3. Sprzedawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie zamówienia przekazane przez Sprzedawcę do Producenta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, skutkiem czego jest rozwiązanie umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku gdy informacja o braku akceptacji przez Kupującego nowej treści Regulaminu trafi do Sprzedawcy przed przekazaniem Producentowi Zamówienia, a po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności, Sprzedawca zobowiązany jest anulować Zamówienie i zwrócić Kupującemu środki pieniężne w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji od Kupującego o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin został opublikowany na stronie Platformy sprzedażowej w dniu 07.07.2023 r.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2023 r.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną;
 2. Polityka cookies;
 3. Przykładowy formularz odstąpienia od Umowy;
 4. Przykładowy formularz reklamacji;

Załącznik №1

Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca tj. FAMART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-194) przy ulicy Konwaliowej 20, REGON: 523009192, NIP: 5242949259, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989850, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, tel. +48792871789, adres e-mail: support@famart.online dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator powierzy Producentowi przetwarzanie wszystkich lub niektórych danych osobowych Kupującego na podstawie łączącej go umowy, które są niezbędne do realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogąbyć przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: support@famart.online,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane osobowe uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane wyłącznie w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres trwania umowy oraz do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  • obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez Kupującego konta w Platformie sprzedażowej i logowania do tego konta,
  • rozpatrywania reklamacji przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji;
  • przesyłania przez Platformę sprzedażową na wskazany adres poczty elektronicznej albo w innym wskazanym przez Kupującego kanale komunikacji elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionej informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Platformy sprzedażowej, raportów, analiz,
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 6. Dane Kupującego mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak:
 7. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 8. podmiotom umożliwiającym Kupującemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 9. bankom i instytucjom finansowym w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 10. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 11. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom, producentom, dystrybutorom i dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Platformy sprzedażowej.
 12. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji.
 14. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Kupującego (np. obsługi reklamacji, obsługi gwarancyjnej), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy, obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Kupującego.
 16. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
 17. Dostęp do danych gromadzonych przez Administratora mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Dostawa Produktów w celu realizacji Zamówienia Kupującego wymaga współdziałania podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. Administrator przekaże mu niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia Towaru: imię, nazwisko i adres dostawy oraz numer telefonu.
 18. Podczas płatności kartą kredytową na stronach Platformy sprzedażowej potwierdzamy dane Kupującego tj. imię i nazwisko, adres w celu wstępnej weryfikacji transakcji. Numer karty kredytowej ujawniany Sprzedawcy.
 19. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawa lub na żądanie uprawnionego do tego organu państwa, Administrator może udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości lub innym, uprawnionym organom państwa. Administrator może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. W innych przypadkach Sprzedawca nie ujawni osobom trzecim informacji i danych osobowych Kupującego.

Załącznik №2

Polityka cookies

Platforma sprzedażowa Sprzedawcy umieszczona w sieci Internet pod adresem https://famart.online/ umożliwiająca Kupującym składanie Zamówień i zawieranie indywidualnych transakcji handlowych ze Sprzedawcą, których przedmiotem jest sprzedaż Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Platformy sprzedażowej, ulepszenia świadczonych usług, a także w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy Kupujący ma możliwość zaakceptowania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje o nim.

Polityka dotycząca wykorzystania plików cookies:

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych i informacji o poszczególnych użytkownikach poza danymi i informacjami zawartymi w plikach cookies, o ile są one zgodne z Regulaminem.
 2. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, a mechanizm ich działania nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 4. Pliki cookies są danymi teleinformatycznymi, w szczególności stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy sprzedażowej i przeznaczone są do korzystania ze strony Platformy sprzedażowej. Pliki pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb poszczególnych użytkowników, zawierając przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia oraz czas ich przechowywania.
 5. Operator Platformy sprzedażowej jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Platformy sprzedażowej, personalizacji zawartości Platformy sprzedażowej, a przede wszystkim do utrzymania sesji użytkownika podczas korzystania z usług, dzięki której użytkownik nie będzie musiał się ponownie logować na każdej podstronie Platformy sprzedażowej.
 7. Platforma sprzedażowa przechowuje dwa typu plików cookies:
  • sesyjne będące danymi tymczasowymi, pozostające w pamięci urządzeniado momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po którym są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  • stałe będące danymi pozostającymi w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia, pozostającymi także po zakończeniu sesji danej przeglądarki.
 8. Użytkownik Platformy sprzedażowej w każdym momencie może samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, aby zablokować ich obsługę lub każdorazowo uzyskać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
 9. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia za pomocą funkcji dostępnych w ustawieniach przeglądarki Internetowej.